اخبار

با موضوع مطالعه و ارزیابی امــور خیر با تمرکزبر چالشهای نیکوکاری در ایران امروز؛ دومین همایش ملی خیر ماندگار برگزار می شود.

با موضوع مطالعه و ارزیابی امــور خیر با تمرکزبر چالشهای نیکوکاری در ایران امروز؛ دومین همایش ملی خیر ماندگار برگزار می شود.
دومین همایش ملی خیر ماندگار با عنوان مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروزدر تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۷ تا ۱۱ دی ۱۳۹۷ توسط بنیاد خیریه راهبری آلاء و تحت حمایت سیویلیکا وبا مشارکت وزارت تعاون،کارورفاه در شهر تهران برگزار می گردد.

فعالیتهــای خیــر و نیکوکارانــه از دیربــاز تا کنــون در ایــران رواج داشــته و در حوزه هــای گونا گــون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بســیار تأثیرگــذار بوده، اما به نــدرت این فعالیتها به عنوان موضو ع پژوهشهای علمی انتخاب شــده اســت. پژوهش در این موضو ع برای شــناخت، آسیب شناسی، ارزیابی، اولویت بندی و بهبود امور عملی نیکوکاری ضروری است. بر این اســاس و بهمنظــور ایجــاد فرصتــی بــرای اجتمــاع عالمــان و دســت اندرکاران امــر خیــر،زمینه ســازی بــرای پژوهــش و تولیــد دانــش، آشــنایی با نوآوریهــا و الگوهــای خیریــه در ایران وگفتمان سازی در حوزۀ امر خیر این همایش به یاری پروردگار و به کوشش بنیاد خیریۀ راهبری آلاءو با مشارکت برخی نهادهای خیریه، دانشگاهها، پژوهشگاهها، انجمنهای علمی و وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی برگزار خواهد شد.

*اهداف درازمدت:

- تقویت و ارتقاء جایگاه پژوهش و نوآوری و تولید علم نافع در حوزه امر خیر و وقف

- ایجاد فرصت تجمع و گفتگوی دست‎اندرکاران، عالمان و اندیشمندان در حوزه امر خیر و وقف

- زمینه‎سازی استقرار نظام جامع پژوهش و نوآوری در حوزه امر خیر و وقف

- شناسایی امور خیر بر زمین مانده و هدایت فعالیت‎های خیریه به امر دانش‎بنیان

*محورهای همایش:

1. فلسفه و مبانی

2. آموزش

3. تاریخ

4. جامعه و فرهنگ

5. فقه و اخلاق

6. اقتصاد و مدیریت

7. روانشناسی و مددکاری اجتماعی

8. رسانه، ارتباطات و فضای مجازی

9. هنر و ادبیات

10. حقوق و سیاست

۱۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۲۷