منشور اخلاقی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان البرز

*       احترام به شخصیت و کرامت انسانی و ارج نهادن به نظرات همکاران و ارباب رجوع

*       تلاش برای ارتقای شئونات اسلامی و حفظ ارزشها و شعائر دینی

*       توجه عملی به اصل امر به معروف و نهی از منکر به منظور تهذیت اخلاق فردی و اجتماعی

*       مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی و تلاش برای انجام امور محوله به بهترین روش ممکن

*       شناخت و درک اهداف سازمانی و تلاش برای همنوایی و هماهنگی اهداف فردی با آن

*       انتقال تجربیات و دانش و ارائه اطلاعات لازم به همکاران در جهت پیشبرد اهداف سازمان

*       راز داری و امانت داری و حفظ مدارک و اطلاعات با انگیزه وفا داری سازمانی

*       تلاش برای ایجاد فضای صمیمانه جهت اعتماد متقابل بین کارکنان و پرهیز از هر گونه تهمت غیبت و شایعه

*       رعایت بهداشت فردی و جمعی و پرهیز از هر گونه رفتار مغایر با سلامت و بهداشت روانی جمعی

*       رعایت نظم و انضباط فردی، حفظ آراستگی وقت شناسی و حضور به موقع در محل کار

*       استفاده صحیح و قانونی از اختیارات و رعایت دقیق مقررات و سلسله مراتب سازمانی