مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
فراخوان شرکت در مزایده استخر و سالن تیراندازی نور مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی (ره) شهرستان کرج
  حوزه فعالیت فراخوان
نوع برگزاری
۸ بهمن ۱۳۹۸ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ۳۰ دی ۱۳۹۸ ۲ بهمن ۱۳۹۸ مزایده
  حوزه فعالیت فراخوان
۹ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۸ مزایده
  موضوع
۲۳ اَمرداد ۱۳۹۸ ۲۴ اَمرداد ۱۳۹۸ ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ۲۶ تیر ۱۳۹۸ مزایده
  ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
  ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
123 ۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ۲ اسفند ۱۳۹۶ ۵ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
4919 حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۱۳ تیر ۱۳۹۵ ۱۴ تیر ۱۳۹۵ فراخوان

بایگانی سال 1397

بایگانی سال 1396

بایگانی سال 1395