مسئولیتهای اجتماعی شرکتی

شرکت ها بصورت داوطلبانه ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی را درعملیات کسب و کار خود و در تعامل با ذینفعان دخیل می کنند. در واقع مسئولیت اجتماعی ، مسئولیت یک سازمان در قبال اثرات تصمیم ها و فعالیتها خود بر روی جامعه ومحیط زیست است، که از طریق رفتاری شفاف  و اخلاقی به اشکال زیر محقق میشود:

- مشارکت در توسعه پایدار ازجمله سلامت و رفاه جامعه

- در نظر گرفتن انتظارات ذینفعان

- مطابقت با قوانین لازم الاجرا و هنجارهای رفتاری بین المللی

- نهادینه و اجرا شدن در سرتاسر سازمان و ساری بر تمام روابط آن

برنامه های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی بعنوان مکمل نقش حاکمیتی دولت ها در تدوین سیاستگذاری اجتماعی بطور فزاینده در سراسر جهان در حال گسترش بوده  وبه دلیل توانایی در تقویت توسعه پایدار و همه جانبه، افزایش رقابت پذیری ملی، بهبود محیط کسب وکار به عنوان موضوعی مرتبط با حوزه سیاستگذاری عمومی مورد توجه قرارگرفته است. درکشور ما نیز طی سالیان اخیر واحدهای اقتصادی فعال در زمینه رسالت های اجتماعی با بهره گیری از آموزه های دینی و فرهنگ غنی جامعه اسلامی – ایرانی و با درک صحیح از شرایط موجود، بصورت مستمر و در شرایط زمانی و اجتماعی خاص از جمله وقوع حوادث طبیعی، همه گیری بیماری کرونا و... با عزمی راسخ پا در عرصه میدان گذاشته و خدمات فراوانی را فراتر از انتظارات قانونی به جوامع پیرامونی ارایه نموده اند.

اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان البرز با درک صحیح از اهمیت موضوع ضمن هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط در خصوص ترویج و اشاعه فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکت ها ، نسبت به شناسایی واحدهای اقتصادی فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی و کمک به مستند سازی ایندسته از فعالیت ها اقدام نموده است.

لذا از کلیه واحدهای اقتصادی فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی تقاضا میگردد نسبت به تکمیل فرم مشخصات و بارگزاری مستندات در این سامانه اقدام فرمایند.

لطفا فرم زیر را دانلود کرده و پس از تکمیل از طریق ذیل ضمن کامل نمودن مشخصات خواسته شده ، در سایت بارگزاری نمایید.

 

 

 

مشخصات

الف:مشخصات شرکت
*
بارگذاری فرم تکمیل شده فرم مشخصات واحدهای اقتصادی فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی

* = ضروری