دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونیهای وزارت متبوع

آموزش های بخش تعاون جهت تعاونگران استان البرز و کشوری(مجازی-حضوری)

 

جدول آموزشها و وبینارهای بخش تعاون 1400
 عنوان آدرس الکترونیکی
زمان برگزاری
وبینار آموزشی ایمنی و بهداشت در معدن در کسب و کارهای تعاونی
https://edjdsb.ir/course/tavoni

 چهارشنبه 17 آذر

ساعت 13-9

 وبینار آموزشی ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان در کسب و کارهای تعاونی
 https://edjdsb.ir/course/tavoni

یکشنبه 14 آذر 

ساعت13-9

دوره آموزشی مجازی مدیریت مالی ومهارت ارزیابی سهام در تعاونی(پیشرفته)-کلیک کنید

لینک راهنمای ورود به وبینار-کلیک کنید

res.lssi.ir/ideaportal/home

دوشنبه 15آذر 

ساعت 12-9

 سمینار آموزشی آشنایی با الگوها وتکنیک بهره وری در کسب و کار های تعاونی-کلیک کنید
 

لینک راهنمای ورود به وبینار- کلیک کنید

res.lssi.ir/ideaportal/home

دوشنبه 29 آذر

ساعت12-9

بسته دانش آشنایی با حقوق کسب وکارهای تعاونی

(بخش اول مجموعه کتابهای بازنویسی شده جدید)

جهت آشنایی تعاونگران

راهنمای تشکیل تعاونی-کلیک کنید

 

آشنایی مدیران تعاون با قانون و مقررات بخش تعاون- کلیک کنید

-
وبینار آموزشی شیوه بهبود کیفیت گیاهان گلخانه ای در کسب و کارهای تعاونی
 https://edjdsb.ir/course/tavoni 

چهارشنبه 8 دی 

ساعت13-9

وبینار آموزشی بهره برداری اطلاعاتی از اینترنت در کسب وکارهای تعاونی
https://edjdsb.ir/course/tavoni 

یکشنبه 5 دی 

ساعت13-9

وبینار آشنایی بااصول وروشهای گردشگری وبوم گردی در کسب وکارهای تعاونی
https://edjdsb.ir/course/tavoni  

 یکشنبه 12 دی

ساعت13-9

وبینار مهارت های تعاونی مشاغل خانگی در کسب وکارهای تعاونی
https://edjdsb.ir/course/tavoni   

 چهارشنبه 15 دی

ساعت 13-9