بررسی رابطه بین عناصر آمیخته ترفیع و فروش و جذب مشتریان در بخش تعاونی های

 ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
چکیده: فروش یکی از عوامل زیرمجموعه بازاریابی است، به عبارتی فروش انتهائی‌ترین عملیات بازاریابی در یک معامله است ولی در عین حال شروع یک رابطه بلندمدت با مشتریان است. امروزه بعضی از شرکت ها به ارتباط بازاریابی مرکب روی آورده اند و مسئولیت ها را در اختیار یک فرد قرار می دهند تا بتوانند ذهنیت واحدی نزد مشتریان بوجود آورند . اجزای آمیخته ترفیع و تشویق شامل تبلیغات ، پیشبرد فروش ، روابط عمومی ، فروش شخصی می باشد. از آنجا که هدف اصلی مطالعه حاضر این است که که بتواند با ترکیب اثربخش و کارآمد عناصر آمیخته ترفیع، ارزش و سهم هریک از متغیرهای مؤثر در آمیخته را متناسب با اهداف و استراتژی‌های بازاریابی تعاونی های مسکن را تعیین نموده و صحت و دقت اهداف ترفیع را فراهم نماید، لذا بر اساس تحلیل یافته های تحقیق پاسخ علمی سوالات تحقیق بر اساس روش تحقیق انتخابی به شرح زیر به دست آمد. همانطور که اشاره شد، سوالات مطرح شده برای این تحقیق از مدل AIDA پیروی کرده و عبارتند از: .1 توالی عناصر ترفیعی موثر بر اساس میزان اثربخشی، برای ایجاد آگاهی نسبت به تعاونی های مسکن چگونه است؟ .2 توالی عناصر ترفیعی موثر بر اساس میزان اثربخشی، برای ایجاد توجه نسبت به تعاونی های مسکن چگونه است؟ .3 توالی عناصر ترفیعی موثر بر اساس میزان اثربخشی، برای ایجاد علاقه مندی نسبت به تعاونی های مسکن چگونه است؟ .4 توالی عناصر ترفیعی موثر بر اساس میزان اثربخشی، برای انجام عمل خرید توسط مشتری در تعاونی های مسکن چگونه است؟ بر اساس تحلیلهای صورت گرفته تبلیغات و تبلیغات در مجلات تخصصی به عنوان موثرترین عنصر و ابزار ترفیعی برای ایجاد آگاهی و توجه در مشتریان نسبت به شرکتهای تعاونی مسکن انتخاب شدند. بر اساس مدل AIDA مرحله ی بعدی در ترفیع شرکتها، ایجاد علاقمندی است که بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل ها، روابط عمومی و برگزاری سمینارهایی دربار ه ی شرکت و محصولات آن به عنوان موثرترین عنصر و ابزار برای نیل به این هدف انتخاب شد. گام بعدی ایجاد تمایل در مشتریان نسبت به شرکت تعاونی مسکن است که فروش شخصی به عنوان موثرترین عنصر ترفیعی انتخاب شد و از بین ابزارهای اجرایی ترفیع، فروش حضوری موثرترین ابزار ایجاد تمایل برگزیده شد. گام نهایی برای انجام عمل خرید دراین مدل پیشبرد فروش وشرکت درنمایشگاههای تخصصی به عنوان موثرترین عنصر ترفیعی انتخاب شد.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.