۲۳ تیر ۱۴۰۰

کلیپ آموزش پیشگیری از آسیب های فضای مجازی در خانواده -تیر 1400 در راستای تفاهم نامه اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان و معاونت اجتماعی ناجا در خصوص پیشگیری از آسیبهای اجتماعی [اطلاعات بیشتر]

۲۳ تیر ۱۴۰۰

موشن آسیب های اجتماعی-آشنایی با آسیب های ناشی از مصرف مواد مخدر گل در محیط کار و جامعه-تیر 1400 در راستای تفاهم نامه اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان و معاونت اجتماعی ناجا در خصوص پیشگیری از آسیب... [اطلاعات بیشتر]

۲۳ تیر ۱۴۰۰

کلیپ آموزش مهارت زندگی- آموزش کنترل خشم -تیر 1400 در راستای تفاهم نامه اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان و معاونت اجتماعی ناجا در خصوص پیشگیری از آسیبهای اجتماعی [اطلاعات بیشتر]

۲۳ تیر ۱۴۰۰

کلیپ آموزش مهارت زندگی- آموزش کنترل خشم -تیر 1400 در راستای تفاهم نامه اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان و معاونت اجتماعی ناجا در خصوص پیشگیری از آسیبهای اجتماعی [اطلاعات بیشتر]

۲۳ تیر ۱۴۰۰

موشن آسیب های اجتماعی- آموزش حفظ حریم شخصی در خانواده در روابط با دوستان در جوانان و نوجوانان-تیر 1400 در راستای تفاهم نامه اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان و معاونت اجتماعی ناجا در خصوص پیشگیری ... [اطلاعات بیشتر]

« قبلی صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵ بعدی »