نشست شورای هماهنگی مدیران کل دستگاههای زیر مجموعه با حضور دکتر صادقی فر معاون امور اجتماعی فرهنگی وزارت تعاون کار به میزبانی صندوق کارافرینی امید

نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه با حضور معاون امور اجتماعی فرهنگی وزارت کار

نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه با حضور معاون امور اجتماعی فرهنگی وزارت کار

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه با حضور معاون امور اجتماعی فرهنگی وزارت کار

نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه با حضور معاون امور اجتماعی فرهنگی وزارت کار

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه با حضور معاون امور اجتماعی فرهنگی وزارت کار

نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه با حضور معاون امور اجتماعی فرهنگی وزارت کار

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه با حضور معاون امور اجتماعی فرهنگی وزارت کار

نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه با حضور معاون امور اجتماعی فرهنگی وزارت کار

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه با حضور معاون امور اجتماعی فرهنگی وزارت کار

نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه با حضور معاون امور اجتماعی فرهنگی وزارت کار

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه با حضور معاون امور اجتماعی فرهنگی وزارت کار

نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه با حضور معاون امور اجتماعی فرهنگی وزارت کار

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه با حضور معاون امور اجتماعی فرهنگی وزارت کار

نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه با حضور معاون امور اجتماعی فرهنگی وزارت کار

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه با حضور معاون امور اجتماعی فرهنگی وزارت کار

نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه با حضور معاون امور اجتماعی فرهنگی وزارت کار

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.